Background images

ช่องทางการชำระเงิน

ฝากเงินได้ง่าย – ถอนเงินได้รวดเร็ว

ตารางดังต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับช่องทางการชำระเงินที่พร้อมให้บริการใน Winspark.com โปรดทราบว่าคุณจะได้รับใบเรียกเก็บเงินทันทีหลังจากทำการฝากเงิน

ธุรกรรมจะปรากฏบนใบเรียกเก็บเงินเป็น “Jurimae Games” (ถ้าใช้งานได้)

PAYMENT METHOD
เวลาการฝากเงิน
สกุลเงินที่พร้อมให้บริการ
ประเทศที่พร้อมให้บริการ
Visa logo
ทันที
EUR, USD
พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด
Visa logo
ทันที
EUR, USD
พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด
Visa logo
ทันที
EUR, USD
พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด
Visa logo
ทันที
EUR, GBP, USD, SEK, CHF, NOK, AUD, CAD
พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด
Visa logo
ทันที
EUR, GBP, USD, SEK, CHF, NOK, AUD, CAD
พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด
Visa logo
Instant
CAD
available in all supported countries
Visa logo
Instant
CAD
available in all supported countries
Visa logo
ทันที
EUR, GBP, USD
พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด
Visa logo
ทันที
EUR, USD
พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด
Visa logo
ทันที
EUR, USD, CAD, CHF, SEK, NOK; THB, CLP, JPY, BRL
พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด
Visa logo
ทันที
EUR, GBP, USD, SEK, CHF, NOK, AUD, CAD
พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด
Visa logo

ทันที

EUR, USD

พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด

Visa logo

ทันที

EUR, USD

พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด

Visa logo

ทันที

EUR, USD

พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด

Visa logo

ทันที

EUR, GBP, USD, SEK, CHF, NOK, AUD, CAD

พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด

Visa logo

ทันที

EUR, GBP, USD, SEK, CHF, NOK, AUD, CAD

พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด

Visa logo

Instant

CAD

available in all supported countries

Visa logo

Instant

CAD

available in all supported countries

Visa logo

ทันที

EUR, GBP, USD

พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด

Visa logo

ทันที

EUR, USD

พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด

Visa logo

ทันที

EUR, USD, CAD, CHF, SEK, NOK; THB, CLP, JPY, BRL

พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด

Visa logo

ทันที

EUR, GBP, USD, SEK, CHF, NOK, AUD, CAD

พร้อมให้บริการในประเทศที่รองรับทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ เข้าร่วม